IPPC
Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanja hemijskih udesa i uspostavljanja EMAS sistema
 
 

Projekat "Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema" počeo je u septembru 2012. i trajaće naredne dve godine, do septembra 2014.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine (MERZ), tj. sektor zaizdavanje dozvola za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine, sektor za zaštitu od hemijskog udesa i sektor za standarde i čistiju prozvodnju.
Sveobuhvatni cilj ovog projekta finansiranog od strane Evropske unije je pružanje pomoći Ministarstvu energetke, razvoja i zaštite životne sredine u procesu implementacije zakonodavstva o životnoj sredini, u vezi izdavanja dozvola za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine i Direktive o industrijskim emisijama (IPPC/IED),  Seveso III Direktive za zaštitu od hemijskih udesa i uspostavljanja Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i šeme provere (EMAS).

Svrhaovog projekta je da izgradi i ojača kapacitete za sprovođenje propisa usklađenih sa direktivama Evropske unije o životnoj sredini, posebno u Sektoru za izdavanje dozvola zaintegrisano sprečavanje i kontroluzagađivanja životne sredine (IPPC), Sektoru za zaštitu od hemijskih udesa i EMAS.

Kao sastavni deo celokupnog rada u procesu aproksimacije koji će biti preduzet od strane Republike Srbije, ovaj projekat se fokusira na jedan od ključnih delova pravnih normi koje se tiču životne sredine, a to je dalja transpozicija i implementacija IPPC/IED i Seveso Direktive i primena Uredbe o EMAS.

Pomoć pružena od strane projektnog tima je usmerena na jačanje kapaciteta MERZ iobezbeđivanje neophodnih alata koji će podržati njihov svakodnevni rad u vezi tri tematske oblasti i pružanje obuke drugim zainteresovanim stranama kako bi im pomogli u ispunjavanju svojih obaveza. U oblasti izdavanja  IPPC dozvola,takođe je obezbeđena podrška radi boljeg razumevanja procesa pripreme zahteva za izdavanje dozvola, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta zahteva i dozvola. U oblasti sprovođenja Seveso Direktive, obezbeđena je podrška radi poboljšanjaprocesa izrade izveštaja o bezbednosti i planova za reagovanje u hitnim slučajevima.

Uspostavljanje procesa sertifikacije EMAS će biti podržano jačanjem institucija od suštinskog značaja za funkcionisanje EMAS i podizanje svesti poslovnog sektora u vezi  koristi koje se dobijaju uspostavljanjem EMAS sertifikacione šeme.
 
Human Dynamics, austrijska konsultantska firma koja je na čelu konzorcijuma od ukupnopet međunarodnih konsultantskih firmi ( MOB (NL), REC (HU), RPS (NL), UBA (AT) ),  je odgovorna za implementaciju projekta.

Our Partners

  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners